Stanovy Spolku ACCR z.s.

 

Članek 1. Název, sídlo, místo působnosti

1. Spolek Azerbaijani community in the Czech republic z.s. (dále jen Spolek) je nezávislým,

zájmovým, kulturně společenským svazkem otevřeným pro občany Ázerbájdžánu a

České republiky bez rozdílu národnosti, politického či jiného smýšlení, náboženského

vyznání a sociálního postavení.

2. Spolek vyvíjí činnost na území České republiky. Může navazovat kontakty s

obdobnými organizacemi v zahraničí.

3. Sídlem Sdružení je Na Schůdkach 134/6, Praha 12, 14300, Modřaný

4. Sdružení působí na území České republiky a ve své činnosti se řídí zákony ČR.

 

 

Članek 2. Cíle Sdružení a charakter jeho činnosti

1. Svůj účel Spolek spatřuje především v navazování a rozvoji vzájemně prospěšných kontaktů v různých oblastech kulturního a společenského života mezi občany České republiky a občany Republiky Ázerbájdžán.

2. S ohledem na výše uvedené se Spolek zaměřuje ve své činnosti především na:

a) reprezentace Ázerbájdžánské historie, kultury a tradic pro širokou českou veřejnost s cílem vzájemného poznávání a porozumění.

b) hledání společných stanovisek, spojujících dva národy uvedených zemí potřebné pro vzájemné porozumění a vzájemně prospěšnou spolupráci.

 

3. K tomuto účelu Sdružení využívá:

a) pořádání přednášek, výstav, filmových a divadelních představení, koncertů, sympozií a konferencí, kulturních a společenských večírků, apod..

 

b) navazování styků s partnerskými organizacemi v Ázerbájdžánu a jinde v Evropě, případně s dalšími organizacemi, orgány a jednotlivými občany v Ázerbájdžánu, ČR a Evropě, s nimiž lze uzavírat dohody o spolupráci.

 

d) vydávání publikací, brožur a dalších audio-vizuálních materiálů.

 

 

Članek 3. Organizace Sdružení

1. V rámci své činnosti může Spolek podle potřeby zřizovat odborné sekce jako pomocné orgány pro jednotlivé oblasti své působnosti.

Članek 4. Členství

1. Členy Spolku mohou být občané bez ohledu státní příslušnosti (individuální členové) i organizace a instituce (kolektivní členové), ztotožňující se s cíli a stanovami Spolku a plnící základní členské povinnosti.

2. Členství je řádné a čestné. Kolektivního člena zastupuje v Spolku pověřená fyzická osoba. Každý z členů má jeden hlas.

3. Členství v Spolku je dobrovolné a o vzniku členství fyzické či právnické osoby rozhoduje představenstvo spolku. Podáním přihlášky vyslovuje člen souhlas se stanovami.

4. Členství zaniká:

a) písemným sdělením člena o vystoupení ze Sdružení

b)zrušením členství pro neplnění členských povinností (např. 2. roky nezaplacené členské příspěvky)

c)vyloučením na základě závažného porušení stanov

d)úmrtím člena.

5. Valná hromada má právo jmenovat čestným členem osoby, které si získaly mimořádné zásluhy o rozvoj česko – ázerbájdžánských vztahů.

 

Članek 5. Práva a povinnosti členů

1. Každý člen má právo zúčastnit se výroční členské schůze a všech akcí Spolku, předkládat návrhy, volit a být volen, být plně informován o činnosti Spolku a jeho orgánů včetně hospodaření.

2. Povinností člena je dodržovat Stanovy, aktivně se účastnit činnosti Spolku, plnit úkoly, jimiž byl pověřen, a řádně platit členské příspěvky. 

 

Članek 6. Organizační struktura spolku

Orgány spolku jsou:

1. Valná hromada,

2. Rada spolku,

3. Předseda.

1. Valná hromada

1. 1.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Členem valné hromady je každý přítomný člen spolku.

1.2. Do působnosti valné hromady patří:

a) volba a odvolávání členů představenstva,

b) schvalování změn stanov,

c) schvalování členských příspěvků,

d) rozhodování o zániku spolku.

1.3. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomny alespoň 2/3 členů.

1.4. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných členů.

1.5. Hlasovací právo všech členů je rovnocenné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Spolku.

1.6. Valná hromada se koná nejméně jednou za 4 roky. Svolává ji představenstvo či předseda.

1.7. Představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu o valné hromadě do 30 dnů od jejího konání. Zápis se spolu se seznamem přítomných členů uchovává v archivu spolku po celou dobu jeho trvání. Každý člen spolku může obdržet kopii zápisu z valné hromady.

2. Představenstvo

2.1. Představenstvo je statutárním orgánem sdružení, řídí činnost sdružení a jedná jeho jménem.

2.2. Představenstvo má 7 členů.

2.3. Je voleno valnou hromadou na dobu 4 let, opětovné zvolení je možné.

2.4. Představenstvo si ze svého středu volí předsedu na dobu 1 roku, opětovné zvolení je možné.

Předseda organizuje a koordinuje činnost představenstva:

a) rozhoduje a provádí potřebná opatření k zajištění činnosti spolku v období mezi zasedáním představenstvo

b) zastupuje spolek navenek, jedná a podepisuje jeho jménem 

c) vydává organizační řád a popřípadě další interní předpisy.

2.5. Předseda představenstva je povinen svolat představenstvo, požádá-li o to nejméně

2/3 členů představenstva.

2.6. Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však 4x ročně.

2.7. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech, které stanovy nevyhrazují valné

hromadě. Při své činnosti se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou.

2.8. Do působnosti představenstva patří zejména:

a) svolávání valné hromady

b) vykonávání usnesení valné hromady

c) rozhodování o vzniku členství člena a zrušení členství člena

d) vedení seznamu členů spolku

e) příjimaní a odvolaní zamástnanců spolku.

2.9. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna 2/3 jeho členů.

2.10. Představenstvo přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů.

2.11. Hlasovací právo je rovnocenné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

 

Članek 7. Prostředky pro činnost

1. Jmění Spolku je tvořeno členskými příspěvky, dary, odkazy a granty v souladu s platnými právními a finančními předpisy. Spolek se zavazuje nepřijimat finanční prostředky od vlád statů mimo EU.

2. Spolek může vlastnit movitý i nemovitý majetek.

2. Způsoby použití a poskytování prostředků spolku:

2.1. Hospodaření spolku se řídí vnitřními předpisy spolku a obecně platnými předpisy ČR.

2.2. O použití prostředků spolku rozhoduje představenstvo spolku.

2.3. Prostředky jsou používány výhradně v souladu s předmětem činnosti spolku a k zajištění vlastního provozu spolku.

 

Članek 8. Výroční zpráva

1. Spolek vypracovává výroční zprávu každoročně do 31.12.

2. Výroční zpráva je zasílána členům valné hromady, představenstvu a sponzorům spolku.

 

Članek 9. Závěrečná ustanovení

1. O zániku Spolku rozhoduje Valná hromada dvoutřetinovou většinou přítomných členů. Zároveň rozhodne o finančním vypořádání majetku Spolku.

Přihlaste se k aktualizaci zpáv

  • YouTube
  • Facebook
  • Instagram

© Azerbaijan Community in the Czech Republic, 2019.